Dissabte, 26 de Setembre de 2020

Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Grups municipals
Òrgans de govern
Informació al contribuent
Tràmits en línia
Subvencions Diputació de Tarragona
PAM
 
URBANITZACIÓ DEL PASSIG D'ENTRADA A LA ZONA ESPORTIVA
 
RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES
 

 
  
URBANITZACIÓ DEL PASSIG D'ENTRADA A LA ZONA ESPORTIVA

CONTRACTACIÓ OBRES URBANITZACIÓ DEL PASSEIG D'ENTRADA A LA ZONA ESPORTIVA PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I SENSE MESA

 

Per Resolució de l’Òrgan de contractació de data 22 de setembre es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació de les obres d’urbanització del passeig d’entrada a la zona esportiva per l’Ajuntament del Pont d’Armentera per un import de 95.153,45 € i 19.982,22 € d’IVA, resultant un total de 115.135,67 €, per procediment negociat sense publicitat, sense mesa de contractació.

 

D'acord amb el que estableix l'article 277.1 del TRLMRLC, i en els termes del que preveuen els articles 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú  i 52 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, s'exposa al públic l'esmentat plec de clàusules administratives particulars per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci en el BOPT i DOGC, perfil de contractant i taulell d’edictes perquè es puguin presentar reclamacions.

 

El Pont d’Armentera, 22 de setembre de 2014

 

El secretari,

 

Alejandro Ruiz Lobato
 


 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS


Prem AQUÍ
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES


Prem AQUÍ
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS


Prem AQUÍ
 
PROJECTE

 
PRESSUPOST AMIDAMENTS


Prem AQUÍ
 
PRESSUPOST RESUM


Prem AQUÍ
 
PRESSUPOST PARCIAL


Prem AQUÍ
 
PRESSUPOST QUADRE DE PREUS 1


Prem AQUÍ
 
PRESSUPOST QUADRE DE PREUS 2


Prem AQUÍ
 
PLÀNOLS 01


Prem AQUÍ
 
PLÀNOLS 02


Prem AQUÍ
 
PLÀNOLS 03


Prem AQUÍ
 
PLÀNOLS 3B


Prem AQUÍ
 
PLÀNOLS 04


Prem AQUÍ
 
PLÀNOLS 04B


Prem AQUÍ
 
PLÀNOLS 04C


Prem AQUÍ
 
PLÀNOLS 05


Prem AQUÍ
 
PLÀNOLS 05B


Prem AQUÍ
 
PLÀNOLS 06


Prem AQUÍ
 
MEMÒRIA


Prem AQUÍ
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Prem AQUÍ
 
SEGURETAT I SALUT


Prem AQUÍ
 
ESTUDI EXECUCIÓ


Prem AQUÍ
 
JARDINERIA


Prem AQUÍ
 
PLA D'OBRA


Prem AQUÍ
 
CODI ACCESIBILITAT


Prem AQUÍ
 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC


Prem AQUÍ
 
CONTROL DE QUALITAT


Prem AQUÍ
 
RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES PROPOSICIONS

Per Resolució de l’alcaldia de data 1 de desembre, s’ha aprovat la relació classificada de les proposicions presentades per a l’adjudicació del contracte d’obres d’“Urbanització del Passeig d’entrada a la zona esportiva” fet que es publica als efectes de general coneixement:
 
Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o anormals:
 
1a. Construccions Jordi Riera, SL,       100 p.     
 
2a. Euvendrell,                                       97 p.
3a. Construccions Bertran.                    45 p.
 
 
Empresa amb millor puntuació total :
 
a)    Contractista:           Construccions Jordi Riera, SL.
 
b)    Import de l’oferta : 92.774,61 € i 19.482,67 € d’IVA
 
 
Documentació requerida :
 
a)    Certificat d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
b)    Constitució de la garantia definitiva per import de 5.612,86 € .
 
c)    Termini de presentació: 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la recepció del requeriment.
 
Naturalesa de l’acte: tràmit no qualificat
 
Recursos procedents: no cap recurs.
 
 
El Pont d’Armentera, 2 de desembre de 2014
 
El secretari,
 
Alejandro Ruiz Lobato


 
ADJUDICACIÓ

 

 

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ


Per Resolució de l’òrgan de contractació de data 10 de desembre de 2014, es va adjudicar el contracte de l’obra Urbanització del Passeig d’entrada a la zona esportiva per a l’Ajuntament del Pont d’Armentera per procediment negociat sense publicitat, la qual cosa es publica als efectes de l’article 154 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.1. Entitat adjudicadora.


a)            Organisme: Ajuntament del Pont d’Armentera

b)            Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

c)            Número d’expedient: 2014/116


2. Objecte del contracte.


a)            Tipus: Obres. Contracte menor

b)            Descripció:Urbanització del Passeig d’entrada a la zona esportiva


3. Tramitació i procediment.


a)            Tramitació: ordinària

b)            Procediment: negociat sense publicitat.


4. Pressupost base de licitació.


a)            Import net:   95.153,45 €.

b)            IVA %:         19.982,22 €.


5. Adjudicació


a)            Data:           10 de desembre de 2014

b)            Contractista:  Construccions Jordi Riera

c)            Import d’adjudicació: 112.223,28 €

·                                             Import net:   92.774,61 € €

·                                             IVA %:         19.482,67 €


6. Termini de formalització del contracte: 15 dies hàbils a partir del següent al de la recepció de la notificació per l’adjudicatari.


El Pont d’Armentera, 11 de desembre de 2014


El secretari,
Alejandro Ruiz Lobato

 
El poble
Història
Mapa
Turisme rural
 
Instàncies
 
POUM
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites